Съставяне на акт за раждане

Извършва се за лицата родени в Сливен

Правно основание: Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

  • Съобщение за раждане съставено от здравното заведение където е станало раждането или от компетентно медицинско лице;
  • Протокол (в случаите по чл.48 от ЗГР);
  • Съдебно решение.

Срок за изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР)

Срок на валидност: няма; до анулирането или обявяването на акта за нищожен; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Цена: Безплатно

Място: Отдел ГР, ГС / стая 15

Телефони за контакти: 044/611 251 или 044/611 250

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР"

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен