Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Правно основание: СК, Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

  • Документи за самоличност на встъпващите в брак;
  • Декларации от встъпващите в брак (по образец);
  • Документи за самоличност на двама свидетели, разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
  • Медицинско свидетелство за встъпване в брак - Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелстване на встъпващите в брак (ДВ бр.75/85 г., доп. ДВ бр.59/87 г., изм. ДВ бр.64/88, бр.65/91 г.)
  • Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Община Сливен
  • Друг, с писмено разрешение на дл. лице по гр. състояние на община Сливен (нач. отдел ГР, стая 16)

Цена: Безплатно

Срок на валидност: Няма, освен в случаите на обявяването на брака за нищожен; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Място на извършване: отдел ГР, стая 14

Телефон за контакти: 044/611 164

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние – ст.14 

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен