Важни съобщения

Съобщение

[26.09.2022 г.]

Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия в мястото, където са поставени под карантина, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 67-НС) се подава до кмета на Община Сливен в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Сливен от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено по електронен път през интернет страницата на Община Сливен https://mun.sliven.bg/izbori-ns-10-2022-e-zayavlenia, без да се изисква квалифициран електронен подпис, по електронен път на електронна поща mgivanova@sliven.bg, или на безплатен телефонен номер – 0800 15923.

Приложение

Приложение № 67-НС [ Размер на файла: 36.00kB ]


Съобщение

[27.09.2022 г.]

Звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР Сливен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня па провеждане на избори за Народно събрание.

В седмицата преди 02 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Областна дирекция на МВР Сливен е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в звена „Български документи за самоличност“ ОДМВР Сливен ( включително в РУ Нова Загора, РУ Котел и РУ Твърдица) за дните от 27 септември 2022 г. до 01 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.10.2022 г. (събота) и на 02.10.2022 г. (неделя). Информация за графика на работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Копия от образци на удостоверения за упражняване на правото на глас в изборния ден

Образец 1 - При изгубена/открадната/повредена/унищожена лична карта [ Размер на файла: 179.21kB ]

Образец 2 - При изгубен/откраднат/повреден/унищожен зелен паспорт [ Размер на файла: 190.14kB ]

Образец 3 - Лицето няма издавана лична карта [ Размер на файла: 170.36kB ]

Образец 4 - При лична карта с изтекъл срок [ Размер на файла: 162.65kB ]

Достъпност