Услуга 01 Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Кадастрална карта или специализирана кадастрална карта в цифров и графичен вид;
  • Скица или Удостоверение от Общинска служба "Земеделие и гори" с попълнен кадастър, когато имота/обекта е извън регулация;
  • Копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване;
  • Копие от необходимите чертежи от заверената екзекутивна документация;
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 01

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 20.00 лв.

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в Дирекция "УТ"

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен