Административни услуги "Устройство на територията"

Наръчник за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници


Административни услуги "Кадастър"

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралните планове и разписните списъци към тях

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Информация Заяви онлайн Процес


Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Информация Заяви онлайн


Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Информация Заяви онлайн Процес


Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Информация Заяви онлайн Процес

  • Вид режим: Съгласуване
  • Стопанска дейност: Строителство

Административно-технически услуги Устройство на територията

Услуга 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация Заяви онлайн Процес


Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация Заяви онлайн Процес

  • Вид режим: Разрешение
  • Стопанска дейност: Строителство

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Информация Заяви онлайн


Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Информация Заяви онлайн


Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Информация Заяви онлайн Процес


Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Информация Заяви онлайн Процес

  • Вид режим: Разрешение
  • Стопанска дейност: Строителство

Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Информация Заяви онлайн Процес


Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация Заяви онлайн Процес


Режим 2879 Промяна на предназначението на сгради

Информация Заяви онлайн Процес

  • Вид режим: Разрешение
  • Стопанска дейност: Строителство

Услуга 3179 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация Заяви онлайн Процес


Административни услуги "Реклама"

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Информация Заяви онлайн


Други административни услуги "Устройство на територията"

Услуга 01 Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ

Информация


Услуга 02 Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот

Информация


Услуга 03 Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид

Информация


Услуга 04 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Информация


Услуга 05 Уведомяване за започване на строеж

Информация


Услуга 06 Временно ползване на тротоари и свободни общински площи

Информация


Услуга 08 Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни

Информация


Услуга 09 Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП

Информация


Услуга 10 Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Информация


Услуга 11 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Информация


Услуга 12 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Информация


Услуга 13 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Информация


Услуга 14 Уведомление за изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници по чл.151 ал.1 т.19 от Закона за устройство на територията

Информация


Услуга 14А Уведомление-Декларация за изградена инсталация за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници по чл.151 ал.1 т.19 от Закона за устройство на територията

Информация

Достъпност