Административни услуги "Устройство на територията"

Административни услуги "Кадастър"

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра ✎ Заяви онлайн

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство ✎ Заяви онлайн

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура ✎ Заяви онлайн

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването ✎ Заяви онлайн

Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве ✎ Заяви онлайн

  • Вид режим: Съгласуване
  • Стопанска дейност: Строителство

Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти ✎ Заяви онлайн

  • Вид режим: Разрешение
  • Стопанска дейност: Строителство

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа ✎ Заяви онлайн

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ✎ Заяви онлайн

Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове ✎ Заяви онлайн

Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии ✎ Заяви онлайн

Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени ✎ Заяви онлайн

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива ✎ Заяви онлайн

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението ✎ Заяви онлайн

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж ✎ Заяви онлайн

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове ✎ Заяви онлайн

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект ✎ Заяви онлайн

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория ✎ Заяви онлайн

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи ✎ Заяви онлайн

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот ✎ Заяви онлайн

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране ✎ Заяви онлайн

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж ✎ Заяви онлайн

Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ ✎ Заяви онлайн

Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми ✎ Заяви онлайн

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж ✎ Заяви онлайн

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока ✎ Заяви онлайн

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план ✎ Заяви онлайн

Услуга 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици ✎ Заяви онлайн

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план ✎ Заяви онлайн

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти ✎ Заяви онлайн

  • Вид режим: Разрешение
  • Стопанска дейност: Строителство

Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях ✎ Заяви онлайн

Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Реклама"

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи ✎ Заяви онлайн


Други административни услуги "Устройство на територията"

Услуга 01 Издаване на удостоверение по §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ

Услуга 02 Издаване на удостоверение за описание на поземлен имот

Услуга 03 Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид

Услуга 04 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Услуга 05 Уведомяване за започване на строеж

Услуга 06 Временно ползване на тротоари и свободни общински площи

Услуга 08 Предоставяне на координати, коти, трасировъчни данни

Услуга 09 Придобиване право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗП

Услуга 10 Издаване на заповед за възстановяване право на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Услуга 11 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Услуга 12 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Услуга 13 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен