Услуга 13 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Документ за собственост;
  • Удостоверение за наследници (при необходимост);
  • Скица - оригинал;
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 2399

Срок за изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 3.50 лв.

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"

Достъпност