Услуга 06 Временно ползване на тротоари и свободни общински площи

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Документи за собственост;
  • Разрешение за строеж /при необходимост/;
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 06

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До приключване на строителството

Такса:

  • Първа зона гр. Сливен - 1,50 лв. на кв.м за месец
  • Втора и трета зони на гр. Сливен - 1,30 лв. на кв.м за месец
  • Четвърта и пета зони на гр. Сливен, селищните образувания, гр. Кермен и селата в общината - 0,90 лв. на кв.м за месец

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен, Гл. специалист в Дирекция "УТ"

Достъпност