Услуга 12 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса:

за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 0.50 лв./м2;
за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./ 0.75 лв./м2;
за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
0.50 лв./м2;

0.25 лв./м2
за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./ 50% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 100.00 лв./ 130% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 35.00 лв./ 30% от стойността за одобряване на съответния вид сграда
за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./ 0.25 лв./л.м.;

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

Достъпност