Услуга 04 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Документи за собственост (при необходимост);
  • Разрешение за строеж – оригинал;
  • Документи, обосноваващи променените обстоятелства /одобрен инвестиционен проект-преработка, нови документи за собственост и др./;
  • Нотариално заверено съгласие от лицата по чл.149, ал.2 от ЗУТ (при необходимост);
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 04

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 5% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен

Достъпност