Услуга 03 Предоставяне на извадка от регулационен план в цифров вид

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и и предоставяни права на територията на община Сливен

Необходими документи:

  • Документ за собственост и/или удостоверение за правоспособност;
  • CD;
  • Документ за платена такса;
  • Заявление по образец 03

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25.00 лв.

Място:

  • за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V-то работно място
  • за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТ", Гл.специалист в дирекция "УТ"

Достъпност