Архив на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

За повече информация по регистрацията на сдружение на собствениците:

 • Лице за контакт: Дияна Гагаузова
 • Адрес: Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, стая 34
 • Телефон: 044/ 611 352
 • Заявления за регистрация се приемат на: гишета № 4 и № 5 в Център за административно обслужване - Сливен (източен вход на сградата на Община Сливен)

Кой може да кандидатства?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж);
  • пълзящ кофраж и разновидностите им.
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

Как се кандидатства?

Стъпка 1:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.


Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата.


ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 2:

С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.


ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (по образец).


Стъпка 3:

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата - попълват се документи по образец.


ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!


Стъпка 4:

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.


Стъпка 5:

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.


Стъпка 6:

След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банла за развитие и с обласния управител – по образец.


Задължения на общината

Общината отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградите:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и оценка за съответствие на техническия/работния проект;
 • Изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор;
 • Инвеститорски контрол.

Какви мерки ще се финансират?

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
 • Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
  • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
  • реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект - при наличие на възможност в сградата;
  • изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
  • газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
  • мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

Какво не включва програмата?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

Образци и документи за кандидатстване:

Изменени Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Регистрация на сдружение

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

Приложение № 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 2 - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците

Приложение № 3 - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 4 - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

Примерен образец - Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Кандидатстване за финансиране:

Приложение № 5 - Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение № 6 - Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Приложение № 7 - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците

Приложение № 8 - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците

Приложение № 9 - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците

Договори и други:

Приложение № 10 - Договор между общината и сдружението на собствениците

Приложение № 11 - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител

Приложение № 12 - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците

Приложение № 13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Приложение № 14 - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Приложение № 15 - Покана за общо събрание на собствениците

Приложение № 16 - Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците

Приложение № 17 - Протокол за проведено общо събрание на собствениците


Пълен пакет образци и документи за кандидатстване

Методическитe указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и образците към тях можете да изтеглите и от Интернет страницата на МРРБ, на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg.

Достъпност