Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив 2018 г.

Информация по Приложение 2 за ИП Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ, площадка Лана, възложител Е. Миролио ЕАД
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 14:23:20, размер на файла: 25.81MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Индустриален парк „Бършен” в имоти № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9, 67338.233.1, 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3, 67338.180.4, землище Сливен
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 13:15:56, размер на файла: 8.77MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на рибарник за спортен риболов, водовземане от река Тунджа и изграждане на жилищна сграда в имот № 47980.10.306, с. Мечкарево, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 16:44:53, размер на файла: 7.87MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Преустройство на съществуващи сгради в предприятие за месодобив и месопреработка в имот № 67338.865.19 в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 16:33:28, размер на файла: 742.42kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на собствен водоизточник за нуждите на предприятие за имитиращи продукти, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юли 2018 г., 15:51:56 ч., размер на файла: 296.22kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК ООД
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 15:52:05 ч., размер на файла: 1.08MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка на Хеликом ООД, в землището на с. Гергевец
[ Дата на публикуване: 05 юни 2018 г., 15:52:09 ч., размер на файла: 310.94kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на рибарник в имот № 0310360 в землището на с. Блатец, община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., 15:52:13 ч., размер на файла: 249.99kB ]

Информация по Приложение 2 за разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., 15:52:15 ч., размер на файла: 0.99MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автомобилна писта
[ Дата на публикуване: 16 януари 2018 г., 15:52:18 ч., размер на файла: 685.30kB ]

Достъпност