Работни места - Архив 2020 г.

Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следните длъжности:

  • Педагог – 1 брой,
  • Социален работник – 1 брой,
  • Медицинска сестра – 1 брой.

Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 13:25:14, размер на файла: 92.62kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:39:31, размер на файла: 583.29kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:40:28, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:41:21, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:41:58, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:43:12, размер на файла: 129.50kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен" за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следната длъжност: Социален работник - 1 брой;

Обявление
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 09:51:44, размер на файла: 354.29kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 08:57:46, размер на файла: 543.38kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор за следните длъжности: Педагог - 1 брой, Рехабилитатор - 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 10:57:11, размер на файла: 259.88kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 10:58:11, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 10:59:18, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 11:00:41, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 11:01:08, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 14 септември 2020 г., 16:28:03, размер на файла: 540.45kB ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи подбор за следната позиция: Социален работник за Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/ - 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 09:10:58, размер на файла: 306.72kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 09:11:03, размер на файла: 58.49kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 09:11:50, размер на файла: 105.50kB ]

Декларация - Приложение 1
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 09:12:43, размер на файла: 74.50kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 15:13:54, размер на файла: 248.86kB ]


Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет за мандат 2021-2023 г.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 17:03:55, размер на файла: 401.88kB ]

Заявление - Приложение 1
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 17:04:00, размер на файла: 12.85kB ]

Декларация - Приложение 2
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 17:04:04, размер на файла: 12.14kB ]

Протокол № 1/18.09.2020 г., от заседание на комисия
[ Дата на публикуване: 21 септември 2020 г., 10:03:17, размер на файла: 169.38kB ]


Общински съвет Сливен открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен и Районен съд-Сливен за мандат 2020– 2024

Обявление
[ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 13:25:50, размер на файла: 312.72kB ]

Приложение 1 - Заявление
[ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 13:25:54, размер на файла: 14.72kB ]

Приложение 2 - Декларация
[ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 13:26:52, размер на файла: 14.10kB ]

Приложение 3 - Писмено съгласие
[ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 13:27:12, размер на файла: 13.98kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 10:54:28, размер на файла: 590.06kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 10:55:27, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 10:56:10, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 11:00:09, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 11:03:23, размер на файла: 129.50kB ]

Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 08:43:04, размер на файла: 463.41kB ]


Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0057 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, Община Сливен търси да назначи на трудово правоотношение специалисти за следните позиции:

Обява
[ Дата на публикуване: 10 юли 2020 г., 16:50:55, размер на файла: 347.80kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 10 юли 2020 г., 16:57:20, размер на файла: 79.95kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 10 юли 2020 г., 17:00:31, размер на файла: 77.44kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 10 юли 2020 г., 17:02:06, размер на файла: 85.24kB ]

Протокол допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 16:36:15, размер на файла: 308.28kB ]


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи подбор за следната позиция: Социален работник за Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/ - 1брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:34:26, размер на файла: 307.54kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:36:52, размер на файла: 58.49kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:36:57, размер на файла: 105.50kB ]

Декларация - Приложение 1
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:37:05, размер на файла: 74.50kB ]

Протокол допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 16:58:42, размер на файла: 250.10kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Сливен.

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 09:23:02, размер на файла: 425.12kB ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 13 август 2020 г., 11:55:35, размер на файла: 406.12kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор, за длъжност "социален работник" и "домашен помощник".

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:58:14, размер на файла: 492.21kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:59:42, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:00:37, размер на файла: 128.50kB ]

Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 10 юли 2020 г., 16:08:27, размер на файла: 353.80kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор, за длъжност "социален работник" и "домашен помощник".

Обявление
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:09:45, размер на файла: 492.51kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:09:56, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:10:48, размер на файла: 128.50kB ]


Община Сливен започва набирането на персонал за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, като търси да назначи лица за длъжност „разносвач“ и „координатор“ за подпомагане на нуждаещи се лица.

Обява
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:33:34, размер на файла: 478.94kB ]

Заявление (за длъжност "координатор")
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:33:41, размер на файла: 117.00kB ]

Заявление (за длъжност "разносвач")
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:34:15, размер на файла: 117.00kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Лекар с опит в работата с компактни ромски квартали“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:16:54, размер на файла: 322.78kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Медицинска сестра за вземане на биологичен материал“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:15:45, размер на файла: 331.68kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Теренен работник“ – 6 /шест/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:12:09, размер на файла: 332.47kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Съобщение промяна график подбор
[ Дата на публикуване: 19 юни 2020 г., 15:16:14, размер на файла: 528.12kB ]

Съобщение - спиране на подбор
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 13:49:08, размер на файла: 527.84kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:35:05, размер на файла: 639.46kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:41:07, размер на файла: 103.50kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:36:22, размер на файла: 129.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:37:34, размер на файла: 102.00kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:40:19, размер на файла: 101.00kB ]

Протокол за допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:15:46, размер на файла: 606.01kB ]


Община Сливен обявява подбор за избор на 2 броя здравни медиатори в кв. „Надежда”.

Обява
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:18, размер на файла: 379.22kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:39, размер на файла: 25.00kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:26:48, размер на файла: 2.14MB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:28:08, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:29:16, размер на файла: 129.50kB ]

Обява за удължаване на срока за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 11:30:34, размер на файла: 346.55kB ]

Протокол за допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 15:38:02, размер на файла: 433.96kB ]

Достъпност