Работни места - Архив 2023 г.

0021: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал в звено „Спортни бази спорт за всички“ за следната позиция: Оператор, парни и водогрейни съоръжения.

Обява
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2023 г., 12:28:34, размер на файла: 125.96kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2023 г., 15:27:20, размер на файла: 17.26kB ]


0020: Община Сливен във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0167-C01 „Укрепване на капацитета на Община Сливен в областта на социалните услуги и личната помощ“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., обявява подбор за следните длъжности:

 • Ръководител - 1 брой;
 • Социален работник - 3 броя;
 • Технически сътрудник - 1 брой.

Информация за проект
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:29:20, размер на файла: 379.65kB ]

Обява за набиране на персонал
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:29:25, размер на файла: 531.70kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:29:30, размер на файла: 56.93kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:29:34, размер на файла: 58.08kB ]

Протокол от 02.10.2023 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 16:21:29, размер на файла: 417.23kB ]


0019: Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет за мандат 2024-2026 г. в Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 04 септември 2023 г., 14:35:20, размер на файла: 405.24kB ]

Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
[ Дата на публикуване: 04 септември 2023 г., 14:35:26, размер на файла: 12.06kB ]

Приложение № 1 към чл. 6
[ Дата на публикуване: 04 септември 2023 г., 14:35:30, размер на файла: 15.06kB ]

Протокол от 03.10.2023 г. на комисията за провеждане на процедура за избор на двама външни членове на одитния комитет на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 17:03:33, размер на файла: 472.48kB ]


0018: Община Сливен обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" към Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 09:31:57, размер на файла: 678.20kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 09:32:01, размер на файла: 334.66kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 09:32:08, размер на файла: 73.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 09:32:31, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 09:32:48, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 21.08.2023 г. - Допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 16:47:42, размер на файла: 742.74kB ]

Протокол № 2 от 11.09.2023 г. - Система за провеждане и определяне на резултатите от тест и интервю
[ Дата на публикуване: 11 септември 2023 г., 11:03:47, размер на файла: 403.76kB ]

Протокол № 3 от 13.09.2023 г. - Втори етап - решаване на тест
[ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 11:45:02, размер на файла: 674.72kB ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
[ Дата на публикуване: 18 септември 2023 г., 09:46:32, размер на файла: 463.40kB ]


0017: Община Сливен обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Индустриален парк Сливен” ЕООД, гр. Сливен

Обява
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:08:52, размер на файла: 383.48kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:35:16, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация съдимост
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:35:19, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация търговска дейност
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:35:22, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:35:24, размер на файла: 31.50kB ]


0016: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ за следната позиция:

 • Диспечер на услуга

Обявление
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:04:28, размер на файла: 181.62kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:04:57, размер на файла: 235.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 14:05:21, размер на файла: 248.00kB ]

Протокол от 15.08.2023 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 август 2023 г., 12:01:47, размер на файла: 181.79kB ]


0015: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0034-С01 "Грижа в дома в община Сливен" за следната позиция:

 • Домашен помощник/санитар

Обявление
[ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 16:27:29, размер на файла: 182.83kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 16:27:40, размер на файла: 235.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 16:28:21, размер на файла: 248.00kB ]

Протокол от 04.07.2023 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 09:53:25, размер на файла: 185.36kB ]


0014: Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" – 1 /една/ щатна бройка на Детска ясла № 13, град Сливен, ул. "Владислав Очков" № 9.

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 12:11:22, размер на файла: 218.98kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 12:14:28, размер на файла: 210.15kB ]

Протокол от 19.07.2023 г. - Допуснати и недопуснати кандидати до втори етап /тест/
[ Дата на публикуване: 20 юли 2023 г., 16:46:35, размер на файла: 498.33kB ]

Протокол от 14.08.2023 г. от работата на комисията за провеждане на конкурс
[ Дата на публикуване: 17 август 2023 г., 15:30:16, размер на файла: 411.79kB ]


0013: Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" – 1 /една/ щатна бройка на Детска ясла № 9, град Сливен, кв. "Даме Груев", ул. "Дели Ради" № 12.

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 12:10:25, размер на файла: 219.12kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 12:14:35, размер на файла: 210.15kB ]

Протокол от 19.07.2023 г. - Допуснати и недопуснати кандидати до втори етап /тест/
[ Дата на публикуване: 20 юли 2023 г., 16:52:12, размер на файла: 498.07kB ]

Протокол от 14.08.2023 г. от работата на комисията за провеждане на конкурс
[ Дата на публикуване: 17 август 2023 г., 15:28:20, размер на файла: 412.88kB ]


0012: Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Гражданска регистрация" – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:30:35, размер на файла: 276.24kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:31:09, размер на файла: 217.20kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:31:45, размер на файла: 73.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:32:37, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:32:45, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 02.06.2023 г. - Допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 05 юни 2023 г., 16:13:58, размер на файла: 740.70kB ]

Протокол № 2 от 13.06.2023 г. - Система за провеждане и определяне на резултатите от тест и интервю
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 13:18:44, размер на файла: 150.53kB ]

Съобщение за промяна на предварително определена дата за провеждане на втори етап - решаване на тест
[ Дата на публикуване: 19 юни 2023 г., 16:50:44, размер на файла: 138.24kB ]

Протокол № 3 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 12:04:14, размер на файла: 682.38kB ]

Протокол № 4 от 06.07.2023 г. - Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 16:33:22, размер на файла: 462.77kB ]


0011: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор за:

 • Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства: Логопед - 1 брой;
 • Център за обществена подкрепа: Психолог - 1 брой;

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:14:49, размер на файла: 460.83kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:05, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:37, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:58, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:16:16, размер на файла: 129.50kB ]


0010: Община Сливен обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" към Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:56:48, размер на файла: 672.51kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:56:52, размер на файла: 334.66kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:57:06, размер на файла: 73.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:57:52, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:58:08, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 18.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 16:14:03, размер на файла: 742.87kB ]

Протокол № 2 от 23.05.2023 г. - Система за провеждане и определяне на резултатите от тест и интервю
[ Дата на публикуване: 25 май 2023 г., 10:36:43, размер на файла: 149.90kB ]

Протокол № 3 от 01.06.2023 г., Втори етап - решаване на тест
[ Дата на публикуване: 01 юни 2023 г., 11:52:10, размер на файла: 608.21kB ]


0007: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следните длъжности:

 • Педагог - 1 брой;
 • Логопед - 1брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:12:29, размер на файла: 484.69kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:12:55, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:13:20, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:13:43, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:14:07, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 04.04.2023 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 04 април 2023 г., 09:53:30, размер на файла: 439.82kB ]


0003: Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:01, размер на файла: 215.27kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:16, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:43, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:05:11, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:06:32, размер на файла: 31.50kB ]


0002: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ по следните позиции:

 • Рехабилитатор
 • Домашен помощник/санитар

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:27:43, размер на файла: 184.25kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:28:21, размер на файла: 235.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:28:56, размер на файла: 248.00kB ]

Протокол от 13.03.2023 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 14:00:43, размер на файла: 173.89kB ]

Достъпност